_dsc0091

Sr. Esteban Morcillo, Rector Magnífic de la Universitat de València, Sra. Julia Company, Directora General d’Indústria i Energia de la Generalitat Valenciana, Sra. Paula Marzal, Directora de l’Escola Técnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de Valencia, Sr. Xavier Navarro, Director del Institut Cartogàáfic Valencià i delegat per el Molt Honorable President de la Generalitat, Sr. Ximo Puig, membres de la Junta del col·legi i associació de la Comunitat Valenciana, alcaldes i alcaldesses, col·legiats i col·legiades, representants d’empreses i institucions, familiars, amics i amigues, bona vesprada a tots.

És per a mi un honor prendre possessió en aquest acte del càrrec de Degà i President de l’Il·lustre Col·legi Oficial i Associació de Graduats en Enginyeria en Telecomunicació i TIC de la Comunitat Valenciana, la qual cosa obeeix no a mèrits propis, sinó a la generositat dels meus companys, amb qui mantinc un deute de gratitud, que espere pagar algun dia amb el meu treball, esforç i dedicació en el compliment del càrrec, en el que des d’aquest mateix moment estic a la vostra disposició.

Valore especialment poder reunir-nos per a celebrar aquesta presa de possessió en aquest Saló de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València i agraïsc a la seua Directora i al Rector la seua hospitalitat.

I mal començament tindríem si les meues primeres paraules no foren per agrair, de forma sentida i de cor, l’important treball, el bon fer i el generós lliurament del seu temps i els seus coneixements, que han fet gala els companys que avui deixen els òrgans de govern i que molts d’ells van ser els que van crear aquesta demarcació, que avui nosaltres volem elevar a un nou model de Col·legi.

Naturalment, el meu agraïment molt especial al meu Degà, a don Pedro Pantoja, de forma sentida i de cor, pel generós lliurament del seu temps i els seus coneixements; ell va ser qui fa quatre anys em va cridar perquè m’incorporarà a la seua Junta Directiva; Pedro ha sigut un magnífic Degà d’aquest Col·legi i, sobretot, ha sigut un millor company, que ha lluitat sempre defensant els interessos de la Institució i dels col·legiats, la qual cosa coneixen molt bé els companys que durant aquests anys han patit algun problema en l’exercici de la professió, sempre ha estat al seu costat com a Degà. Moltes gràcies Pedro, saps que em senc molt orgullós d’haver format part de la teua Junta Directiva i arreplegar el testimoni del teu llegat.

I per a tancar aquest apartat d’agraïments, em van a permetre que incloga un capítol personal, dedicat a les persones que més han influït en la meua vida, els meus pares, avis i germans, que han sigut i són tot para mi, i la meua dona, que és la que fa que la meua vida tinga sentit.

Un col·legi professional és una corporació de dret públic. Açò vol dir que és una institució peculiar perquè en la seua naturalesa exerceix funcions públic-privades. Al ser constituïdes com a tal, els col·legis professionals se situen entre l’Administració, els col·legiats i els clients i usuaris.

Els col·legis professionals són institucions reconegudes per la Constitució Espanyola (art. 36) diferents en naturalesa i funcions a totes les altres. Per tant, no són ni associacions, ni sindicats, ni associacions empresarials, ni fundacions, ni organitzacions professionals, ni res semblant… són açò, corporacions de dret públic amb unes funcions molt específiques i necessàries en el seu paper d’entitats de vertebració social. En aquesta sala tenim moltes institucions i organismes, totes les Universitats de la Comunitat Valenciana, així com representants de la Generalitat, de ciutats i de pobles de les tres províncies, i els demane que utilitzen el nostre Col·legi, que estarem encantats d’atendre’ls.

I arribats a aquest punt, m’agradaria que reflexionéssim tots junts del perquè ens vam col·legiar. D’acord que hi ha al voltant del 20 per cent del col·lectiu que ho va fer per “imperatiu legal” a fi i efecte de poder visar. Però la resta no. Doncs jo estic convençut que una part important de nosaltres ho vam fer per un sentiment de pertinença, per poder compartir inquietuds, projectes i defensar interessos comuns. De fet, la paraula col·legi ve del llatí collegium, que a l’antiga Roma era un grup de persones unides per un mateix interès i regides per unes regles comunes.

Per tant, la vostra col·legiació va més enllà del benefici personal que us hagi pogut donar. Gràcies a que esteu col·legiats el col·legi pot defensar la professió perquè la puguem exercir amb dignitat i perquè es respectin les nostres atribucions, a través d’uns serveis jurídics excel·lents. Gràcies a la seva feina hem guanyat diversos recursos en contra de l’exclusió dels enginyers tècnics en determinades activitats, i això és un triomf de tots.

Em causa certa objecció dirigir-me a un auditori compost d’enginyers amb molta més experiència i qualificació per a parlar-los a vostès de la professió d’Enginyer Tècnic de Telecomunicació, de la figura del Degà o de la Institució col·legial, per la qual cosa qualsevol de les meues paraules queden des d’ara sotmeses al seu millor criteri.

Com saben, es produeix una renovació important de l’òrgan de govern del Col·legi i Associació de la Comunitat Valenciana, al que s’incorporen 19 companys nous en aquestes tasques, que mai fins avui havien format part en Juntes anteriors.

Òbviament açò suposarà que va a haver-hi una nova visió, una nova manera de fer les coses, no dic millor, però sí diferent, molt diferent.

Els meus companys de la nova Junta Directiva i jo iniciem una nova etapa, amb il·lusió, compromís i responsabilitat; som conscients que tenim per davant un repte difícil, com és que els col·legiats (exercents i no exercents) senten el Col·legi com alguna cosa propi, per a açò hem de fer del Col·legi una Institució participativa i oberta a tots els col·legiats. I hem de fer-ho i anem a fer-ho amb transparència, amb eficàcia i amb eficiència.

És fonamental en aquesta tasca que el Col·legi es convertisca en un instrument de servei al col·legiat per a facilitar l’exercici de la professió en tots els àmbits. Jo sent tristesa quan algun company em pregunta que “per a què serveix el Col·legi”, ja que és un símptoma ineludible d’un cert fracàs institucional, del que individual i col·lectivament he de reconèixer la meua pròpia responsabilitat en un exercici sincer d’autocrítica.

L’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic de Telecomunicació suposa un privilegi i una responsabilitat. Un privilegi perquè la d’Enginyer Tècnic de Telecomunicació és la professió que té encomanada la defensa del secret de les comunicacions, entre altres; però al mateix temps és una responsabilitat, perquè els ciutadans posen en les nostres mans els seus projectes d’enginyeria.

La feina que se’ns ha encomanat a la meua Junta Directiva i a mi no és una feina fàcil, per açò necessitem d’un Col·legi fort que ens facilite la realització del nostre treball.

         Són tres els eixos que ens han de servir de guia en aquest camí: la participació dels col·legiats, la millora en la prestació de serveis, i la defensa de l’exercici de la professió i dels propis col·legiats.

Si el col·legiat no participa en les activitats del Col·legi no va a sentir el Col·legi com alguna cosa propia. Jo vull un Col·legi de tots i per a tots: el Col·legi no és de la Junta Directiva, ni del Degà, ni dels empleats: la Junta Directiva, el Degà i els empleats estan per a servir als col·legiats.

El segon eix és la millora en la prestació de serveis. Tenim un col·legi molt gran, que abarca des de Vinaros en Castello a Pilar de la Horadada a Alacant, pasant per Cerdà, Montixelvo i molts altres a Valencia. Per a aquesta Junta Directiva és molt important que el Col·legi preste els mateixos serveis a tots els col·legiats, amb independència de la localitat del seu treball o residència.

El tercer i últim eix és la defensa de la professió, que correspon al Col·legi. Per a açò anem a crear una figura de defensor del Col·legiat, que ajudarà als col·legiats, tant lliure exercents com no, i defensarem la professió en tots els àmbits possibles.

_____________

Los telecos debemos de ser cada vez más emprendedores, porque dominar la continua transformación de las TIC es un ejercicio de actualización profesional permanente.

Hay dos claves que fomentarán el futuro a corto y medio plazo, la economía digital y sus competencias profesionales, que crece a ritmo vertiginoso; y del otro, la alta especialización tecnológica en los profesionales. En definitiva, queremos generar entre nuestros asociados y colegiados un grupo de emprendedores perfectamente preparados para la economía digital y profesionales de muy alta especialización capaces de reciclarse con solvencia.

Desde el Colegio y Asociación de la Comunidad Valenciana vamos a apostar decididamente por los jóvenes, porque tienen más talento y preparación, están en un mundo global, se han acostumbrado a utilizar el inglés y su capacidad de ingenio no tiene límites. Por esa razón, vamos a ofrecer herramientas para que los recién titulados puedan crear empresas con mayor facilidad y a ofrecerles ventajas para unirse a nuestro colectivo.

En definitiva, el graduado en ingeniería en telecomunicación o ingeniero técnico de telecomunicación es hoy el tecnólogo de referencia, y trabajaremos para contribuir al éxito profesional y humano de esta digna profesión.

Equipo: es hora de levantar la voz, es hora de volver a empezar, es hora de levantar nuestro Colegio, es la hora de los valientes, es la hora de CAMBIAR EL MODELO. Debemos crear una cultura de descentralización colegial y hay que crearla desde el diálogo, el respeto y la convivencia, y cuento con vosotros para poder conseguirlo.

________________

No volguera finalitzar al meu discurs, sense reiterar la meua absoluta disposició personal i institucional i la de la meua Junta Directiva cap a totes les personalitats que avui es troben ací, a les quals agraïsc moltíssim la seua presència, doncs denota el gran interès de les institucions que representen pel nostre col·lectiu.

Aprofite per a demanar-los la seua ajuda i consideració perquè des dels diferents estaments ací representats es considere al Graduat en Enginyeria en Telecomunicació o a l’Enginyer Tècnic de Telecomunicació com un fidel i lleial col·laborador en totes aquelles tasques que redunden en benefici dels ciutadans i de la societat en general, allí sempre ens trobarà.

Per a un Graduat i Enginyer Tècnic de Telecomunicació com jo no existeix major honor que ser Degà del seu col·legi professional.

Per a un Degà i President no existeix major honor que representar, defensar i servir als seus companys col·legiats.

En açò consisteix ser Degà i a açò dedicaré tot el meu temps: representar amb dignitat, defensar-los amb valentia i servir-los amb humilitat.

Som telecos, som enginyers, som Col·legi.          

Moltes gràcies i bona vesprada.

Javier Marqués

Degà del COGITCV i President del AGITCV


Te pido que compartas y me ayudes a difundir...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email